DOLAR

32,2966$% 0.1

EURO

35,0022% 0.04

GRAM ALTIN

2.452,63%0,28

ÇEYREK ALTIN

3.999,00%-0,07

BİST100

10.160,09%-0,13

BİTCOİN

2014084฿%1.11673

a

Adalet Bakanlığı 2022 Bilirkişilik Başvuru İlanı Yayımladı

Adalet Bakanlığı, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik başvuru ilanı yayımladı. Adalet Bakanlığı 2022 Bilirkişilik başvuru şartları neler ? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik başvuru ilanı yayımladı.

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca, aşağıda yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, aşağııda aranan nitelikleri taşıyanlar arasından aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Şartları

1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahküm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece “Kamulaştırma” uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz.

Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.

3- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05 kodlu Kamulaştırma temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları ve bilirkişilik temel eğitimini almış olmaları şartıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.

4- Yaptığı başvurusu, mesleki olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

5- Meslek öncesi eğitimde ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

Adalet Bakanlığı 2022 Bilirkişilik Başvuru İlanı Yayımladı

Adalet Bakanlığı 2022 Bilirkişilik Başvuru İlanı Yayımladı

Başvuru Şekli

1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna başvuru şartları dikkate alınarak e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılır.

2- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında Sistem tarafından girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak Başvuru Formunun elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile imzalanması gerekmekte olup bilirkişilik başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurudan önce gerekli imzalardan birine sahip olmaları zorunludur.

3- Yazılı olarak, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.

4- Birden fazla bölge kurulu listesine kaydedilmek üzere başvuruda bulunulamaz.

5- Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.

Başvuruda Gerekli Belgeler

1- Bilirkişilik başvurusu yapacak gerçek kişiler UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulacak başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemek zorundadır:

a) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

b) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında, en fazla 5 Mb boyutunda).

c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

ç) Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir bilgi ve belgeler (SGK kaydı, oda belgesi, ruhsat, vergi kaydı, uzmanlık belgesi, görev belgesi, hizmet belgesi, meslekte veya sanatta yeterlilik belgesi, mesleki birliklerden alınacak kayıt belgeleri, saha çalışmaları, yürütülen projeler, uzmanlık alanına ilişkin mesleki ve akademik çalışmalar vb.)

f) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

g) Banka hesap (IBAN) numarası.

2- Bilirkişilik temel eğitimi Kanun gereği bir defaya mahsus alınan bir eğitimdir. Bu sebeple, iş bu başvuru dönemi öncesi alınan temel eğitim belgeleri geçerli olup başvuruların değerlendirilmesinde esas alınacaktır. Dolayısıyla temel eğitim katılım belgesi bulunan adayların yeniden temel eğitim almalarına gerek bulunmamaktadır.

3- Hali hazırda bölge bilirkişi listelerine Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince üç yıllığına kaydedilmiş olup süresi dolduğundan yenileme talebinde bulunacaklarda temel ve alt uzmanlık alanı sınırlaması nedeniyle mesleki tecrübe ve fiili çalışma şartı yeniden değerlendirileceğinden yenileme talebine başvurulan uzmanlık alanında mesleki tecrübe ve fiili çalışma şartının ispatına yarar bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde eklenmesine dikkat edilmelidir.

4- Başvuruya (e) bendi uyarınca bilgi ve belgelerin eklenmesi sırasında sadece diploma, SGK kaydı, oda belgesi, vergi kaydı veya ruhsat ve benzeri belgelerin sunulmasının, başvuruda bulunulan uzmanlık alanındaki fiili çalışma ve mesleki tecrübeyle örtüşmediği sürece tek başına bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını ispat etmek için yeterli olmayacağı hususuna özellikle dikkat edilmelidir.

5- Bilirkişi adayının çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı ve başvuruya ekleyeceği görev belgesinde mutlaka görev tanımına, hangi pozisyon ve unvanlarda çalıştığına ve hakkında disiplin yaptırımı ya da mesleki yönden geçici ya da sürekli yasaklılık halinin bulunmadığına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

6- Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, başvuruya ekleyecekleri oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesinde mutlaka mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici veya sürekli olarak yasaklanmamış olduğuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir.

7- İş bu başvuru döneminde yenileme talebinde bulunacaklarda, yenileme eğitimi almış olma şartı geçici olarak aranmayacaktır. Bu durumdaki bilirkişilerin bölge kurulu tarafından başvurularının kabul edilerek listeye yeniden kaydedilmeleri halinde yenileme eğitimlerini Daire Başkanlığımız tarafından belirlenecek takvim içerisinde almaları gerekmektedir.

8- 31 Mayıs 2021 tarihli Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru gereğince bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulduklarından bu kapsamdaki kişilerin anılan duyuruda belirtilen diğer şartları sağlamaları halinde bilirkişilik temel eğitimi şartı aranmaksızın başvuruları alınacaktır.

9- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir. Bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

10- UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, evrakların eklenmesi işlemi bir kez yapılabileceğinden başvuru işlemi sırasında Sistem tarafından yapılan yönlendirmelere dikkat edilmesi ve evrakların tam ve eksiksiz olarak Sisteme eklenmesi gerekmektedir.

Evrakların eklenmesi sırasında hata yapılması veya eklenen belgelerin yetersiz ya da eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili bilirkişilik bölge kurulu tarafından bu bölümün 9 uncu maddesine göre yapılacak eksiklik ilanını takiben başvuruda bulunanlar tarafından bu eksiklikler sistem üzerinden tamamlanabilecektir.

Başvuru Tarihleri

Bilirkişilik başvuruları 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Fenerbahçe Aradığı Sol Beki Buldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.